Legea GDPR 2019 actualizata

(1)  JO C 229, 31.7.2012, p. 90. 
 
(2)  JO C 391, 18.12.2012, p.127. 
 
(3)  Pozitia Parlamentului European din 12 martie 2014 (nepublicata inca in Jurnalul Oficial) si Pozitia in prima lectura a Consiliului din 8 aprilie 2016 (nepublicata inca in Jurnalul Oficial). Pozitia Parlamentului European din 14 aprilie 2016. 
 
(4)  Directiva 95/46/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (JO L 281, 23.11.1995, p. 31). 
 
(5)  Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea microintreprinderilor si a intreprinderilor mici si mijlocii [C(2003) 1422] (JO L 124, 20.5.2003, p. 36). 
 
(6)  Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European si al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protectia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre institutiile si organele comunitare si privind libera circulatie a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1). 
 
(7)  Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European si a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre autoritatile competente in scopul prevenirii, depistarii, investigarii sau urmaririi penale a infractiunilor sau al executarii pedepselor si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului (a se vedea pagina 89 din prezentul Jurnal Oficial). 
 
(8)  Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societatii informationale, in special ale comertului electronic, pe piata interna (directiva privind comertul electronic) (JO L 178, 17.7.2000, p. 1). 
 
(9)  Directiva 2011/24/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 9 martie 2011 privind aplicarea drepturilor pacientilor in cadrul asistentei medicale transfrontaliere (JO L 88, 4.4.2011, p. 45). 
 
(10)  Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive in contractele incheiate cu consumatorii (JO L 95, 21.4.1993, p. 29). 
 
(11)  Regulamentul (CE) nr. 1338/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind statisticile comunitare referitoare la sanatatea publica, precum si la sanatatea si siguranta la locul de munca (JO L 354, 31.12.2008, p. 70). 
 
(12)  Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor si principiilor generale privind mecanismele de control de catre statele membre al exercitarii competentelor de executare de catre Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13). 
 
(13)  Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 12 decembrie 2012 privind competenta judiciara, recunoasterea si executarea hotararilor in materie civila si comerciala (JO L 351, 20.12.2012, p. 1). 
 
(14)  Directiva 2003/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 17 noiembrie 2003 privind reutilizarea informatiilor din sectorul public (JO L 345, 31.12.2003, p. 90). 
 
(15)  Regulamentul (UE) nr. 536/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind studiile clinice interventionale cu medicamente de uz uman si de abrogare a Directivei 2001/20/CE (JO L 158, 27.5.2014, p. 1). 
 
(16)  Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene si de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European si al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidentiale Biroului Statistic al Comunitatilor Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare si a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunitatilor Europene (JO L 87, 31.3.2009, p. 164). 
 
(17)  JO C 192, 30.6.2012, p. 7. 
 
(18)  Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale si protejarea confidentialitatii in sectorul comunicatiilor publice (Directiva asupra confidentialitatii si comunicatiilor electronice) (JO L 201, 31.7.2002, p. 37). 
 
(19)  Directiva 98/34/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informatii in domeniul standardelor si reglementarilor tehnice si al normelor privind serviciile societatii informationale (JO L 204, 21.7.1998, p. 37). 
 
(20)  Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerintelor de acreditare si de supraveghere a pietei in ceea ce priveste comercializarea produselor si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93 (JO L 218, 13.8.2008, p. 30) 
 
(21)  Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European si al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului si ale Comisiei (JO L 145, 31.5.2001, p. 43). 
 

Referinte