Legea GDPR 2021 actualizata

PREAMBUL

Preambul
PARLAMENTUL EUROPEAN SI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,  avand in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, in special articolul ...

Vezi toate articolele: PREAMBUL


Capitolul I - Dispozitii generale

Articolul 1 - Obiect si obiective
(1)   Prezentul regulament stabileste normele referitoare la protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter ...

Articolul 2 - Domeniul de aplicare material
(1)   Prezentul regulament se aplica prelucrarii datelor cu caracter personal, efectuata total sau partial prin mijloace automatizate, precum si ...

Articolul 3 - Domeniul de aplicare teritorial
(1)   Prezentul regulament se aplica prelucrarii datelor cu caracter personal in cadrul activitatilor unui sediu al unui operator sau al unei ...

Vezi toate articolele: Capitolul I - Dispozitii generale


Capitolul II - Principii

Articolul 5 - Principii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal
(1) Datele cu caracter personal sunt:  (a) prelucrate in mod legal, echitabil si transparent fata de persoana vizata („legalitate, ...

Articolul 6 - Legalitatea prelucrarii
(1)   Prelucrarea este legala numai daca si in masura in care se aplica cel putin una dintre urmatoarele conditii:  (a) persoana ...

Articolul 7 - Conditii privind consimtamantul
(1)   In cazul in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamant, operatorul trebuie sa fie in masura sa demonstreze ca persoana vizata si-a dat ...

Vezi toate articolele: Capitolul II - Principii


Capitolul III - Drepturile persoanei vizate

Articolul 12 Transparenta informatiilor, a comunicarilor si a modalitatilor de exercitare a drepturilor persoanei vizate
(1)   Operatorul ia masuri adecvate pentru a furniza persoanei vizate orice informatii mentionate la articolele 13 si 14 si orice comunicari in ...

Articolul 13 - Informatii care se furnizeaza in cazul in care datele cu caracter personal sunt colectate de la persoana vizata
(1)   In cazul in care datele cu caracter personal referitoare la o persoana vizata sunt colectate de la aceasta, operatorul, in momentul ...

Articolul 14 - Informatii care se furnizeaza in cazul in care datele cu caracter personal nu au fost obtinute de la persoana vizata
(1)   In cazul in care datele cu caracter personal nu au fost obtinute de la persoana vizata, operatorul furnizeaza persoanei vizate urmatoarele ...

Vezi toate articolele: Capitolul III - Drepturile persoanei vizate


Capitolul IV – Operatorul si persoana imputernicita de operator

Articolul 24 - Responsabilitatea operatorului
(1)   Tinand seama de natura, domeniul de aplicare, contextul si scopurile prelucrarii, precum si de riscurile cu grade diferite de ...

Articolul 25 - Asigurarea protectiei datelor incepand cu momentul conceperii si in mod implicit
(1)   Avand in vedere stadiul actual al tehnologiei, costurile implementarii, si natura, domeniul de aplicare, contextul si scopurile ...

Articolul 26 - Operatori asociati
(1)   In cazul in care doi sau mai multi operatori stabilesc in comun scopurile si mijloacele de prelucrare, acestia sunt operatori asociati. Ei ...

Vezi toate articolele: Capitolul IV – Operatorul si persoana imputernicita de operator


Capitolul V - Transferurile de date cu caracter personal catre tari terte sau organizatii internationale

Articolul 44 - Principiul general al transferurilor
Orice date cu caracter personal care fac obiectul prelucrarii sau care urmeaza a fi prelucrate dupa ce sunt transferate intr-o tara terta sau catre o ...

Articolul 45 - Transferuri in temeiul unei decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protectie
(1)   Transferul de date cu caracter personal catre o tara terta sau o organizatie internationala se poate realiza atunci cand Comisia a decis ...

Articolul 46 - Transferuri in baza unor garantii adecvate
(1)   In absenta unei decizii in temeiul articolului 45 alineatul (3), operatorul sau persoana imputernicita de operator poate transfera date cu ...

Vezi toate articolele: Capitolul V - Transferurile de date cu caracter personal catre tari terte sau organizatii internationale


Capitolul VI – Autoritati de supraveghere independente

Articolul 51 - Autoritatea de supraveghere
(1) Fiecare stat membru se asigura ca una sau mai multe autoritati publice independente sunt responsabile de monitorizarea aplicarii prezentului ...

Articolul 52 - Independenta
(1)   Fiecare autoritate de supraveghere beneficiaza de independenta deplina in indeplinirea sarcinilor sale si exercitarea competentelor sale ...

Articolul 53 - Conditii generale aplicabile membrilor autoritatii de supraveghere
(1)   Statele membre se asigura ca fiecare membru al autoritatii lor de supraveghere este numit prin intermediul unei proceduri ...

Vezi toate articolele: Capitolul VI – Autoritati de supraveghere independente


Capitolul VII – Cooperare si coerenta

Articolul 60 - Cooperarea dintre autoritatea de supraveghere principala si celelalte autoritati de supraveghere vizate
(1)   Autoritatea de supraveghere principala coopereaza cu celelalte autoritati de supraveghere vizate, in conformitate cu prezentul articol, in ...

Articolul 61 - Asistenta reciproca
(1)   Autoritatile de supraveghere isi furnizeaza reciproc informatii relevante si asistenta pentru a pune in aplicare prezentul regulament in ...

Articolul 62 - Operatiuni comune ale autoritatilor de supraveghere
(1)   Dupa caz, autoritatile de supraveghere desfasoara operatiuni comune, inclusiv investigatii comune si masuri comune de aplicare a legii, in ...

Vezi toate articolele: Capitolul VII – Cooperare si coerenta


Capitolul VIII - Cai de atac, raspundere si sanctiuni

Articolul 77 - Dreptul de a depune o plangere la o autoritate de supraveghere
(1)   Fara a aduce atingere oricaror alte cai de atac administrative sau judiciare, orice persoana vizata are dreptul de a depune o plangere la ...

Articolul 78 - Dreptul la o cale de atac judiciara eficienta impotriva unei autoritati de supraveghere
(1)   Fara a aduce atingere oricaror alte cai de atac administrative sau nejudiciare, fiecare persoana fizica sau juridica are dreptul de a ...

Articolul 79 - Dreptul la o cale de atac judiciara eficienta impotriva unui operator sau unei persoane imputernicite de operator (
(1)   Fara a aduce atingere vreunei cai de atac administrative sau nejudiciare disponibile, inclusiv dreptului de a depune o plangere la o ...

Vezi toate articolele: Capitolul VIII - Cai de atac, raspundere si sanctiuni


Capitolul IX – Dispozitii referitoare la situatii specifice de prelucrare

Articolul 85 - Prelucrarea si libertatea de exprimare si de informare
(1)   Prin intermediul dreptului intern, statele membre asigura un echilibru intre dreptul la protectia datelor cu caracter personal in temeiul ...

​Articolul 86 - Prelucrarea si accesul public la documente oficiale
 Datele cu caracter personal din documentele oficiale detinute de o autoritate publica sau de un organism public sau privat pentru indeplinirea unei ...

Articolul 87 - Prelucrarea unui numar de identificare national
Statele membre pot detalia in continuare conditiile specifice de prelucrare a unui numar de identificare national sau a oricarui alt identificator cu ...

Vezi toate articolele: Capitolul IX – Dispozitii referitoare la situatii specifice de prelucrare


Capitolul X – Acte delegate si acte de punere in aplicare

Articolul 92 - Exercitarea delegarii
(1)   Competenta de a adopta acte delegate este conferita Comisiei in conditiile prevazute de prezentul articol.  (2)  ...

Articolul 93 - Procedura comitetului
(1)   Comisia este asistata de un comitet. Comitetul respectiv este un comitet in intelesul Regulamentului (UE) nr. ...

Vezi toate articolele: Capitolul X – Acte delegate si acte de punere in aplicare


Capitolul XI – Dispozitii finale

Articolul 94 - Abrogarea Directivei 95/46/CE
(1)   Decizia 95/46/CE se abroga cu efect de la 25 mai 2018.  (2)   Trimiterile la directiva abrogata se interpreteaza ...

Articolul 95 - Relatia cu Directiva 2002/58/CE
Prezentul regulament nu impune obligatii suplimentare pentru persoanele fizice sau juridice in ceea ce priveste prelucrarea in legatura cu furnizarea de ...

Articolul 96 - Relatia cu acordurile incheiate anterior
Acordurile internationale care implica transferul de date cu caracter personal catre tari terte sau organizatii internationale, care au fost incheiate de ...

Vezi toate articolele: Capitolul XI – Dispozitii finale


Referinte

Referinte
(1)  JO C 229, 31.7.2012, p. 90.  (2)  JO C 391, 18.12.2012, p.127.  (3)  Pozitia Parlamentului European din 12 ...

Vezi toate articolele: Referinte