Legea GDPR 2019 actualizata

(1)   In cazul in care datele cu caracter personal nu au fost obtinute de la persoana vizata, operatorul furnizeaza persoanei vizate urmatoarele informatii: 
(a) identitatea si datele de contact ale operatorului si, dupa caz, ale reprezentantului acestuia; 
(b) datele de contact ale responsabilului cu protectia datelor, dupa caz; 
(c) scopurile in care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum si temeiul juridic al prelucrarii; 
(d) categoriile de date cu caracter personal vizate; 
(e) destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, dupa caz; 
(f) daca este cazul, intentia operatorului de a transfera date cu caracter personal catre un destinatar dintr-o tara terta sau o organizatie internationala si existenta sau absenta unei decizii a Comisiei privind caracterul adecvat sau, in cazul transferurilor mentionate la articolul 46 sau 47 sau la articolul 49 alineatul (1) al doilea paragraf, o trimitere la garantiile adecvate sau corespunzatoare si la mijloacele de a obtine o copie a acestora, in cazul in care acestea au fost puse la dispozitie. 
 
(2)   Pe langa informatiile mentionate la alineatul (1), operatorul furnizeaza persoanei vizate urmatoarele informatii necesare pentru a asigura o prelucrare echitabila si transparenta in ceea ce priveste persoana vizata: 
(a) perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, daca acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili aceasta perioada; 
(b) in cazul in care prelucrarea se face in temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (f), interesele legitime urmarite de operator sau de o parte terta;
(c) existenta dreptului de a solicita operatorului, in ceea ce priveste datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, accesul la acestea, rectificarea sau stergerea acestora sau restrictionarea prelucrarii si a dreptului de a se opune prelucrarii, precum si a dreptului la portabilitatea datelor; 
(d) atunci cand prelucrarea se bazeaza pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau pe articolul 9 alineatul (2) litera (a), existenta dreptului de a retrage consimtamantul in orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia; 
(e) dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere; 
(f) sursa din care provin datele cu caracter personal si, daca este cazul, daca acestea provin din surse disponibile public; 
(g) existenta unui proces decizional automatizat incluzand crearea de profiluri, mentionat la articolul 22 alineatele (1) si (4), precum si, cel putin in cazurile respective, informatii pertinente privind logica utilizata si privind importanta si consecintele preconizate ale unei astfel de prelucrari pentru persoana vizata. 
 
(3)   Operatorul furnizeaza informatiile mentionate la alineatele (1) si (2): 
(a) intr-un termen rezonabil dupa obtinerea datelor cu caracter personal, dar nu mai mare de o luna, tinandu-se seama de circumstantele specifice in care sunt prelucrate datele cu caracter personal; 
(b) daca datele cu caracter personal urmeaza sa fie utilizate pentru comunicarea cu persoana vizata, cel tarziu in momentul primei comunicari catre persoana vizata respectiva; sau 
(c) daca se intentioneaza divulgarea datelor cu caracter personal catre un alt destinatar, cel mai tarziu la data la care acestea sunt divulgate pentru prima oara. 
 
(4)   In cazul in care operatorul intentioneaza sa prelucreze ulterior datele cu caracter personal intr-un alt scop decat cel pentru care acestea au fost obtinute, operatorul furnizeaza persoanei vizate, inainte de aceasta prelucrare ulterioara, informatii privind scopul secundar respectiv si orice informatii suplimentare relevante, in conformitate cu alineatul (2). 
 
(5)   Alineatele (1)-(4) nu se aplica daca si in masura in care: 
(a) persoana vizata detine deja informatiile; 
(b) furnizarea acestor informatii se dovedeste a fi imposibila sau ar implica eforturi disproportionate, in special in cazul prelucrarii in scopuri de arhivare in interes public, in scopuri de cercetare stiintifica sau istorica ori in scopuri statistice, sub rezerva conditiilor si a garantiilor prevazute la articolul 89 alineatul (1), sau in masura in care obligatia mentionata la alineatul (1) din prezentul articol este susceptibil sa faca imposibila sau sa afecteze in mod grav realizarea obiectivelor prelucrarii respective In astfel de cazuri, operatorul ia masuri adecvate pentru a proteja drepturile, libertatile si interesele legitime ale persoanei vizate, inclusiv punerea informatiilor la dispozitia publicului; 
(c) obtinerea sau divulgarea datelor este prevazuta in mod expres de dreptul Uniunii sau de dreptul intern sub incidenta caruia intra operatorul si care prevede masuri adecvate pentru a proteja interesele legitime ale persoanei vizate; sau 
(d) in cazul in care datele cu caracter personal trebuie sa ramana confidentiale in temeiul unei obligatii statutare de secret profesional reglementate de dreptul Uniunii sau de dreptul intern, inclusiv al unei obligatii legale de a pastra secretul.


 

Capitolul III - Drepturile persoanei vizate