Legea GDPR 2021 actualizata

(1) Acreditarea organismelor de certificare prevazute la art. 43 din Regulamentul general privind protectia datelor se realizeaza de Asociatia de Acreditare din Romania - RENAR, in calitate de organism national de acreditare, in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerintelor de acreditare si de supraveghere a pietei in ceea ce priveste comercializarea produselor si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 218 din 13 august 2008, precum si in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformitatii, aprobata cu modificari prin Legea nr. 256/2011.

(2) Organismele de certificare vor fi acreditate potrivit reglementarilor legale aplicabile, in conformitate cu standardul EN-ISO/IEC 17065 si cu cerintele suplimentare stabilite de Autoritatea nationala de supraveghere, precum si cu respectarea prevederilor art. 43 din Regulamentul general privind protectia datelor.

Capitolul V - Organisme de certificare