Legea GDPR 2021 actualizata

Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 790 din 12 decembrie 2001, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Alineatul (1) al articolului 21 va avea urmatorul cuprins:
(1) Autoritatea de supraveghere, in sensul prezentei legi, este Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal."

2. La articolul 21 alineatul (3), dupa litera d) se introduce o litera noua, litera d^1), cu urmatorul cuprins:
"d^1) informeaza persoanele fizice sau/si juridice care activeaza in aceste domenii, in mod direct sau prin intermediul structurilor asociative ale acestora, asupra necesitatii respectarii obligatiilor si indeplinirii procedurilor prevazute de prezenta lege;"

3. La articolul 21 alineatul (3), dupa litera l) se introduce o litera noua, litera m), cu urmatorul cuprins:
"m) modul de organizare si functionare a Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal se stabileste prin lege."

4. Alineatul (5) al articolului 27 se abroga.

Capitolul V - Dispozitii finale si tranzitorii