Legea GDPR 2019 actualizata

(1)   Operatorul ia masuri adecvate pentru a furniza persoanei vizate orice informatii mentionate la articolele 13 si 14 si orice comunicari in temeiul articolelor 15-22 si 34 referitoare la prelucrare, intr-o forma concisa, transparenta, inteligibila si usor accesibila, utilizand un limbaj clar si simplu, in special pentru orice informatii adresate in mod specific unui copil. Informatiile se furnizeaza in scris sau prin alte mijloace, inclusiv, atunci cand este oportun, in format electronic. La solicitarea persoanei vizate, informatiile pot fi furnizate verbal, cu conditia ca identitatea persoanei vizate sa fie dovedita prin alte mijloace. 
 
(2)   Operatorul faciliteaza exercitarea drepturilor persoanei vizate in temeiul articolelor 15-22. In cazurile mentionate la articolul 11 alineatul (2), operatorul nu refuza sa dea curs cererii persoanei vizate de a-si exercita drepturile in conformitate cu articolele 15-22, cu exceptia cazului in care operatorul demonstreaza ca nu este in masura sa identifice persoana vizata. 
 
(3)   Operatorul furnizeaza persoanei vizate informatii privind actiunile intreprinse in urma unei cereri in temeiul articolelor 15-22, fara intarzieri nejustificate si in orice caz in cel mult o luna de la primirea cererii. Aceasta perioada poate fi prelungita cu doua luni atunci cand este necesar, tinandu-se seama de complexitatea si numarul cererilor. Operatorul informeaza persoana vizata cu privire la orice astfel de prelungire, in termen de o luna de la primirea cererii, prezentand si motivele intarzierii. In cazul in care persoana vizata introduce o cerere in format electronic, informatiile sunt furnizate in format electronic acolo unde este posibil, cu exceptia cazului in care persoana vizata solicita un alt format. 
 
(4)   Daca nu ia masuri cu privire la cererea persoanei vizate, operatorul informeaza persoana vizata, fara intarziere si in termen de cel mult o luna de la primirea cererii, cu privire la motivele pentru care nu ia masuri si la posibilitatea de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere si de a introduce o cale de atac judiciara. 
 
(5)   Informatiile furnizate in temeiul articolelor 13 si 14 si orice comunicare si orice masuri luate in temeiul articolelor 15-22 si 34 sunt oferite gratuit. In cazul in care cererile din partea unei persoane vizate sunt in mod vadit nefondate sau excesive, in special din cauza caracterului lor repetitiv, operatorul poate: 
(a) fie sa perceapa o taxa rezonabila tinand cont de costurile administrative pentru furnizarea informatiilor sau a comunicarii sau pentru luarea masurilor solicitate; 
(b) fie sa refuze sa dea curs cererii. 
 
In aceste cazuri, operatorului ii revine sarcina de a demonstra caracterul vadit nefondat sau excesiv al cererii.

(6)   Fara a aduce atingere articolului 11, in cazul in care are indoieli intemeiate cu privire la identitatea persoanei fizice care inainteaza cererea mentionata la articolele 15-21, operatorul poate solicita furnizarea de informatii suplimentare necesare pentru a confirma identitatea persoanei vizate. 
 
(7)   Informatiile care urmeaza sa fie furnizate persoanelor vizate in temeiul articolelor 13 si 14 pot fi furnizate in combinatie cu pictograme standardizate pentru a oferi intr-un mod usor vizibil, inteligibil si clar lizibil o imagine de ansamblu semnificativa asupra prelucrarii avute in vedere. In cazul in care pictogramele sunt prezentate in format electronic, acestea trebuie sa poata fi citite automat. 
 
(8)   Comisia este imputernicita sa adopte acte delegate in conformitate cu articolul 92 in vederea determinarii informatiilor care urmeaza sa fie prezentate de pictograme si a procedurilor pentru furnizarea de pictograme standardizate.

Capitolul III - Drepturile persoanei vizate