Legea GDPR 2019 actualizata

(1)   Comitetul asigura aplicarea coerenta a prezentului regulament. In acest scop, din proprie initiativa sau, dupa caz, la solicitarea Comisiei, comitetul are, in special, urmatoarele sarcini: 
 
(a) 
sa monitorizeze si sa asigure aplicarea corecta a prezentului regulament, in cazurile prevazute la articolele 64 si 65, fara a aduce atingere sarcinilor autoritatilor nationale de supraveghere; 
 
(b) 
sa ofere consiliere Comisiei cu privire la orice aspect legat de protectia datelor cu caracter personal in cadrul Uniunii, inclusiv cu privire la orice propunere de modificare a prezentului regulament; 
 
(c) 
sa ofere consiliere Comisiei cu privire la formatul si procedurile pentru schimbul de informatii intre operatori, persoanele imputernicite de operatori si autoritatile de supraveghere pentru regulile corporatiste obligatorii; 
 
(d) 
sa emita orientari, recomandari si bune practici privind procedurile de stergere a linkurilor catre datele cu caracter personal, a copiilor sau a reproducerilor acestora de care dispun serviciile de comunicatii accesibile publicului, astfel cum se mentioneaza la articolul 17 alineatul (2); 
 
(e) 
sa examineze, din proprie initiativa, la cererea unuia dintre membrii sai sau la cererea Comisiei, orice chestiune referitoare la aplicarea prezentului regulament si sa emita orientari, recomandari si bune practici pentru a incuraja aplicarea coerenta a prezentului regulament; 
 
(f) 
sa emita orientari, recomandari si bune practici in conformitate cu prezentul alineat litera (e) in vederea detalierii criteriilor si conditiilor pentru deciziile bazate pe crearea de profiluri mentionate la articolul 22 alineatul (2); 
 
(g) 
sa emita orientari, recomandari si bune practici in conformitate cu litera (e) din prezentul alineat pentru stabilirea incalcarii securitatii datelor cu caracter personal si stabilirii intarzierilor nejustificate mentionate la articolul 33 alineatele (1) si (2), precum si pentru circumstantele speciale in care un operator sau o persoana imputernicita de catre operator are obligatia de a notifica incalcarea securitatii datelor cu caracter personal; 
 
(h) 
sa emita orientari, recomandari si bune practici in conformitate cu litera (e) din prezentul alineat in ceea ce priveste circumstantele in care o incalcare a securitatii datelor cu caracter personal este susceptibila sa genereze un risc ridicat pentru drepturile si libertatile persoanelor fizice, mentionate la articolul 34 alineatul (1); 
 
(i) 
sa emita orientari, recomandari si bune practici in conformitate cu litera (e) din prezentul alineat in scopul detalierii criteriilor si cerintelor aplicabile transferurilor de date cu caracter personal bazate pe regulile corporatiste obligatorii care trebuie respectate de operatori si cele care trebuie respectate de persoanele imputernicite de operatori, precum si cu privire la cerinte suplimentare necesare pentru a asigura protectia datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate mentionate la articolul 47; 
 
(j) 
sa emita orientari, recomandari si bune practici in conformitate cu litera (e) din prezentul alineat in vederea detalierii criteriilor si cerintelor pentru transferurile de date cu caracter personal mentionate la articolul 49 alineatul (1); 
 
(k) 
sa elaboreze orientari destinate autoritatilor de supraveghere, referitoare la aplicarea masurilor mentionate la articolul 58 alineatele (1), (2) si (3) si sa stabileasca amenzile administrative in conformitate cu articolul 83; 
 
(l) 
sa revizuiasca aplicarea practica a orientarilor, recomandarilor si bunelor practici mentionate la literele (e) si (f); 
 
(m) 
sa emita orientari, recomandari si bune practici in conformitate cu litera (e) din prezentul alineat in vederea stabilirii procedurilor comune de raportare de catre persoanele fizice a incalcarilor prezentului regulament in conformitate cu articolul 54 alineatul (2); 
 
(n) 
sa incurajeze elaborarea de coduri de conduita si stabilirea unor mecanisme de certificare, precum si a unor sigilii si marci in domeniul protectiei datelor, in conformitate cu articolele 40 si 42; 
 
(o) 
sa efectueze acreditarea organismelor de certificare si revizuirea periodica a acreditarii in conformitate cu articolul 43 si sa tina un registru public al organismelor acreditate, in conformitate cu articolul 43 alineatul (6), si al operatorilor acreditati sau al persoanelor imputernicite de operator acreditate, stabiliti (stabilite) in tari terte, in conformitate cu articolul 42 alineatul (7); 
 
(p) 
sa precizeze cerintele mentionate la articolul 43 alineatul (3), in vederea acreditarii organismelor de certificare prevazute la articolul 42; 
 
(q) 
sa prezinte Comisiei un aviz privind cerintele de certificare mentionate la articolul 43 alineatul (8); 
 
(r) 
sa prezinte Comisiei un aviz privind pictogramele mentionate la articolul 12 alineatul (7); 
 
(s) 
sa prezinte Comisiei un aviz pentru evaluarea caracterului adecvat al nivelului de protectie intr-o tara terta sau o organizatie internationala, inclusiv pentru a determina daca o tara terta, un teritoriu, sau unul sau mai multe sectoare specificate din acea tara terta, sau o organizatie internationala nu mai asigura un nivel de protectie adecvat. In acest scop, Comisia pune la dispozitia comitetului toata documentatia necesara, inclusiv corespondenta purtata cu autoritatile publice ale tarii terte, in ceea ce priveste acea tara terta, acel teritoriu sau acel sector, sau cu organizatia internationala; 
 
(t) 
sa emita avize privind proiectele de decizii ale autoritatilor de supraveghere in conformitate cu mecanismul pentru asigurarea coerentei mentionat la articolul 64 alineatul (1) privind chestiunile prezentate in conformitate cu articolul 64 alineatul (2) si sa emita decizii obligatorii in temeiul articolului 65, inclusiv in cazurile mentionate la articolul 66; 

(u) 
sa promoveze cooperarea si schimbul eficient bilateral si multilateral de informatii si bune practici intre autoritatile de supraveghere; 
 
(v) 
sa promoveze programe comune de formare si sa faciliteze schimburile de personal intre autoritatile de supraveghere, precum si, dupa caz, cu autoritatile de supraveghere ale tarilor terte sau organizatiilor internationale; 
 
(w) 
sa promoveze schimbul de cunostinte si de documente privind legislatia si practicile in materie de protectie a datelor cu autoritatile de supraveghere a protectiei datelor la nivel mondial; 
 
(x) 
sa emita avize privind codurile de conduita elaborate la nivelul Uniunii in temeiul articolului 40 alineatul (9); si 
 
(y) 
sa tina un registru electronic accesibil publicului cu deciziile luate de autoritatile de supraveghere si de instante cu privire la chestiuni tratate in cadrul mecanismului pentru asigurarea coerentei. 
 
(2)   In cazul in care Comisia consulta comitetul, aceasta poate indica un termen limita, tinand seama de caracterul urgent al chestiunii. 
 
(3)  Comitetul isi transmite avizele, orientarile, recomandarile si bunele practici Comisiei si comitetului mentionat la articolul 93 si le face publice. 
 
(4)   Daca este cazul, comitetul consulta partile interesate si le ofera posibilitatea de a face observatii intr-un termen rezonabil. Fara a aduce atingere dispozitiilor articolului 76, comitetul publica rezultatele procedurii de consultare. 
 

Capitolul VII – Cooperare si coerenta