Legea GDPR 2019 actualizata


Sectiunea 1 – Cooperare

Articolul 60 - Cooperarea dintre autoritatea de supraveghere principala si celelalte autoritati de supraveghere vizate
(1)   Autoritatea de supraveghere principala coopereaza cu celelalte autoritati de supraveghere vizate, in conformitate cu prezentul articol, in incercarea de a ajunge la un consens. Autoritatea de supraveghere principala si autoritatile de supraveghere vizate isi comunica reciproc toate informatiile relevante. 

Articolul 61 - Asistenta reciproca
(1)   Autoritatile de supraveghere isi furnizeaza reciproc informatii relevante si asistenta pentru a pune in aplicare prezentul regulament in mod coerent si instituie masuri de cooperare eficace intre ele. Asistenta reciproca se refera, in special, la cereri de informatii si…

Articolul 62 - Operatiuni comune ale autoritatilor de supraveghere
(1)   Dupa caz, autoritatile de supraveghere desfasoara operatiuni comune, inclusiv investigatii comune si masuri comune de aplicare a legii, in care sunt implicati membri sau personal din autoritatile de supraveghere ale altor state membre. 
 
(2)   In cazul…


Sectiunea 2 – Asigurarea coerentei

Articolul 63 - Mecanismul pentru asigurarea coerentei
Pentru a contribui la aplicarea coerenta a prezentului regulament in intreaga Uniune, autoritatile de supraveghere coopereaza intre ele si, dupa caz, cu Comisia prin mecanismul pentru asigurarea coerentei, astfel cum se prevede in prezenta sectiune.

Articolul 64 - Avizul comitetului
(1)   Comitetul emite un aviz de fiecare data cand o autoritate de supraveghere competenta intentioneaza sa adopte oricare dintre masurile de mai jos. In acest scop, autoritatea de supraveghere competenta comunica proiectul de decizie comitetului, atunci cand: 
 

Articolul 65 - Solutionarea litigiilor de catre comitet
(1)   Pentru a asigura aplicarea corecta si coerenta a prezentului regulament in cazuri individuale, comitetul adopta o decizie obligatorie in urmatoarele cazuri: 
 
(a)
atunci cand, in unul dintre cazurile mentionate la articolul 60 alineatul (4), o…

Articolul 66 - Procedura de urgenta
(1)   In circumstante exceptionale, atunci cand o autoritate de supraveghere vizata considera ca exista o necesitate urgenta de a actiona in scopul protejarii drepturilor si libertatilor persoanelor vizate, aceasta poate, prin derogare de la mecanismul pentru asigurarea coerentei mentionat la…

Articolul 67 - Schimb de informatii
Comisia poate adopta acte de punere in aplicare cu un domeniu de aplicare general pentru a defini modalitatile de realizare a schimbului electronic de informatii intre autoritatile de supraveghere, precum si intre autoritatile de supraveghere si comitet, in special formularul…


Sectiunea 3 – Comitetul european pentru protectia datelor

Articolul 68 - Comitetul european pentru protectia datelor
(1)   Comitetul european pentru protectia datelor („comitetul”) este instituit ca organ al Uniunii si are personalitate juridica. 
 
(2)   Comitetul este reprezentat de presedintele sau. 
 
(3)   Comitetul este alcatuit din seful unei autoritati de supraveghere…

Articolul 69 - Independenta
(1)   Comitetul actioneaza independent in indeplinirea sarcinilor sale sau in exercitarea competentelor sale in conformitate cu articolele 70 si 71. 
 
(2)   Fara a aduce atingere solicitarilor din partea Comisiei mentionate la articolul 70 alineatul (1) litera (b)…

Articolul 70 - Sarcinile comitetului
(1)   Comitetul asigura aplicarea coerenta a prezentului regulament. In acest scop, din proprie initiativa sau, dupa caz, la solicitarea Comisiei, comitetul are, in special, urmatoarele sarcini: 
 
(a) 
sa monitorizeze si sa asigure aplicarea corecta a prezentului…

Articolul 71 - Rapoarte
(1)   Comitetul intocmeste un raport anual privind protectia persoanelor fizice cu privire la prelucrare in Uniune si, daca este relevant, in tari terte si organizatii internationale. Raportul este pus la dispozitia publicului si transmis Parlamentului European, Consiliului si Comisiei. 

Articolul 72 - Procedura
(1)   Comitetul adopta decizii prin majoritate simpla a membrilor sai, cu exceptia cazului cand se prevede altfel in prezentul regulament. 
 
(2)   Comitetul isi adopta propriul regulament de procedura cu o majoritate de doua treimi a membrilor sai…

Articolul 73 - Presedintele
(1)   Comitetul alege un presedinte si doi vicepresedinti din randul membrilor sai, cu majoritate simpla. 
 
(2)   Mandatul presedintelui si al vicepresedintilor este de cinci ani si poate fi reinnoit o singura data. 

Articolul 74 - Sarcinile presedintelui
(1)  Presedintele are urmatoarele sarcini:

(a) 
sa convoace reuniunile comitetului si sa stabileasca ordinea de zi; 
 
(b) 
sa notifice deciziile adoptate de comitet, in conformitate cu articolul 65, autoritatii de supraveghere principale…

Articolul 75 - Secretariatul
(1)   Comitetul dispune de un secretariat, care este asigurat de Autoritatea Europeana pentru Protectia Datelor. 
 
(2)   Secretariatul isi indeplineste sarcinile exclusiv pe baza instructiunilor presedintelui comitetului. 
 
(3)   Personalul Autoritatii Europene pentru Protectia Datelor implicat…

Articolul 76 - Confidentialitate
(1)   Discutiile din cadrul comitetului sunt confidentiale in cazul in care comitetul considera ca acest lucru este necesar in conformitate cu regulamentul sau de procedura. 
 
(2)  Accesul la documentele prezentate membrilor comitetului, expertilor si reprezentantilor partilor terte…